Blog

Zlostavljanje dece i Udruzenje Kule strazare

Posted on July 3, 2013 at 4:05 AM

Originalni naslov:

 

 Child Abuse and The Watchtower


 

 

Posted on June 27, 2013 by Paul Grundy  on http://aawa.co/blog/child-abuse-and-the-watchtower/


Preveo na Srpski - MOB

.
.     Jehovini svedoci su dobili puno publiciteta u javnosti i medijima zbog pravila organizacije o zaštiti dece od zlostavljanja, pravila koje na žalost dovodi decu u opasnost, dok štiti pedofile. Predpostavlja se da su stavovi Kule stražare direktno odgovorni za hiljade slučajeva gde su deca bila ugrožena. Da bi zaštitila ova svoja pravila i reputaciju , Kula stražara je isplatila ogromne sume novca u van sudskim nagodbama.
.
Kada dete prijavi slučaj zlostavljanja ispravan postupak je da se slučaj prijavi nadležnim organima koji su specijalno obučeni da brzo i na ispravan način slučaj istraže. Uprkos tome, Kula stražara postavlja zahtev svojim starešinama da, gde god je to moguće, interno istraže ovakve slučajeve. Postoji nekoliko razloga iza ovog zahteva.
.
- Kula stražara tvrdi da krivica ne može biti utvrđena bez dva svedoka
.
- Kula stražara ne veruje "svetskim" profesionalnim autoritetima
.
- Izbegava se kaljanje Jehovinog imena.
.
Dodatni razlog za zabrinutost je zahtev za sve Jehovine svedoke, uključujući i poznate pedofile, da idu službu propovedanja "od vrata-do vrata" i to uprkos rizicima za mnoge građane koji i ne slute opasnost.
.
Pravilo "dva svedoka"
.
Temeljni razlog za kontroverzu oko zlostavljanja dece Jehovinih svedoka je pravilo "dva svedoka" koje se bazira Isusovim rečima u Mateju 18:15,16:
.
"15 „Ako tvoj brat počini greh, idi i ukaži mu nasamo na njegov prestup. Ako te posluša, pridobio si svog brata. 16 Ali ako ne posluša, uzmi sa sobom još jednog ili dvojicu, da svaka stvar bude potvrđena na osnovu izjave dva ili tri svedoka."
.
Prema ovim stihovima, Jehovini svedoci smatraju da osoba ne može biti kriva za prekršaj ako ne postoje dva svedoka tog prekršaja ili osoba sama ne prizna. Problem je što u slučajevima zlostavljanja dece doslovno nikada ne postoji drugi svedok, a pedofili gotovo nikad ne priznaju da je zlodelo počinjeno. Zbog toga su pedofili, i pored optužbe, u prilici da i dalje zlostavljaju decu, zloupotrebljavajući ovo pravilo Kule stražare.
.
Jednostavno govoreći, Kula stražara pravi razliku između zločina i Biblijskog greha i primena pravila "dva svedoka" može dovesti u situaciju da čak i ako sud osudi osobu za zločin, lokalna skupština može da smatra da taj zločinac nije učinio ništa protiv Biblijskih principa. Što je još gore odgovornost se prebacuje na Boga i Bibliju.
.
"Biblija kaže da mora postojati dva ili tri svedoka pre nego sudski proces može početi." (2 Korinćanima 13:1; 1Timotej 5:19) Stražarska Kula od 1995, 1 Novembar, strana 28
.
Legalnim primenjivanjem ovih reči, Kula stražara izvrće i zloupotrebljava Biblijske principe. Isus je ove reči uputio odraslima, a ne deci. Ovi stihovi raspravljaju o gresima između odrasle "braće" koji su u stanju da rasprave greške međusobno. Insistiranje Kule stražare da se ovaj princip odnosi na slučajeve zlostavljanja dece je krajnje nerazumno i ugrožava bezbednost dece unutar i izvan organizacije.
.
Ovo pravilo "dva svedoka", istini za volju, može biti korisno u sprečavanju pogrešnih osuda, ali je istovremeno podložno manipulaciji i zloupotrebi, stoga mora biti primenjivano u granicama zdravog razuma. Na primer, kriminalac može, poricanjem izjave jednog svedoka, da izbegne kaznu, dok dva svedoka, u dogovoru, mogu da proglase nevinu osobu, krivom. Dakle, dok je ovo pravilo imalo za cilj da zaštiti ljude u Biblijskim vremenima, moderne istražne metode kriminologije i forenzike prevazilaze ovo pravilo i čine ga veoma zastarelim.
.
U oblasti zlostavljanja dece, u toj eriji gde su starešine katasrofalno ne kvalifikovane da istražuju i sude, obučeni eksperti i autoriteti bi uvek morali da preuzmu svaki slučaj. Zlostavljanje dece je ZLOČIN. Čak i u zemljama gde nije obavezno da se prvo obavesti policija, starešine bi to morale da čine iz etičke i moralne obaveze i to u svim slučajevima gde se tužba ove prirode pojavi.
.
Šokantna je činjanica da je Kula Stražara, čak do kraja devedesetih godina tvrdila da dva svedoka iz dva različita slučaja vezanih za istu optuženu osobu, nisu dovoljna:
.
"Čak i ako se više nego jedna osoba seća da je zlostavljana od iste osobe, priroda tih sećanja nije sigurna osnova da bi sudska presuda bila donešena bez dodatnih dokaza. Ovo ne znači da su ta sećanja lažna (niti da su istinita) ali Biblijski principi se moraju slediti da bi stvar sudski bila utvrđena." Stražarska Kula 1995; 1 Novembar, strana 28, pargraf 29
.
Dakle, čak i ako je nekoliko dece optužilo istog čoveka, starešine ne bi trebale da preduzmu ništa. Neshvatljivo je kako je Vodeće telo moglo da uspostavi ovakvo pravilo!
.
Na žalost, ovo pogrešno pravilo je omogućilo mnogim pedofilima, ne samo da ostanu deo skupštine, već i da uživaju pozicije od poverenja.
.
Na primer, Rick McLean je zlostavljao mnogu decu Jehovinih svedoka tokom perioda od 20 godina, i uprkos pritužbama mnoge dece i roditelja, sudski proces nikada nije pokrenut. Zašto? Nikada nisu postojala dva svedoka u istom slučaju zlostavljanja.
.
U slučaju James Henderson, tužioc Tim W. iz Kalifornije, je u svojoj drugoj optužbi izjavio sledeće: "Udruženje Kule stražare je znalo da je Henderson seksualni Predator od, najmanje, 1964. godine, pa ipak, tokom tri decenije ga je periodično, uvek iznova, imenovalo na pozicije sluge pomoćnika i starešine."
.
Kula stražara je tek 2002. godine konačno donela odluku da dva svedoka iz različitih slučajeva mogu biti prihvaćena da bi sudski proces započeo.
.
"...Međutim dve osobe koje su bile svedoci u različitim situacijama, sa istim prestupnikom, mogu biti dovoljne za pokretanje sudskog procesa." Pismo starešinama od 24. Maja 2002.
.
Ova promena, i ako pozitivna,  i dalje je neadekvatna, zato što pedofili posle prve optužbe i dalje mogu da nastave sa zlostavljanjem.
.
Dodatni Faktori
.
Opiranje koje su Jehovini svedoci pokazali u saradnji sa policijom i psihijatrima, u slučajevima zlostavljanja dece, potiče iz njihovog nepoverenja prema "svetskim ljudima" i "svetskoj mudrosti".
.
"Bog nema ništa sa ovim svetom.(Jovan 18:36; 1Jovan 2:15-17) zato biblija govori o dve mudrosti - mudrosti od boga i svetskoj mudrosti" Stražarska kula, 15 Septembar 1992, strana 19.
.
U opisu ljudi, koji nisu Jehovini svedoci, kula stražara piše:
.
"Svetski ljudi postoje kao robovi korupcije" (Probudite se; 22 Oktobar 1996. strana 15)
.
i takođe:
.
"Većina ljudi u svetu odbacuje čisto obožavanje" (Stražarska kula; 1 Juli 1986. strana 26)
.
Često se govori da psihijatri čine stanje osobe gore nego ranije (Probudite se; 22 Avgust 1975. strana 25). I ako novije shvatanje dopušta Svedocima da idu kod psihologa i psihijatara, postoji očita zabrinutost da takva praksa može lako da ugrozi veru u Kulu stražaru.
.
"Šta reći o prihvatanju tretmana od strane psihologa i psihijatara? Ovo je lična odluka koju treba oprezno doneti. Zabrinjava činjenica da su neki dobronamerni lekari davali savete koji nisu u skladu sa biblijskim principima. Da li ovi lekari razumeju i poštuju verovanja Jehovinih svedoka?" (Stražarska kula; 15 Oktobar 1988, strana 29.)
.
Sa druge strane, vodstvo Kule stražare, po pitanjima zlostavljanja dece, bolno zaostaje iza "svetske mudrosti". To se jasno vidi iz:
.
- insistiranja da jedino pravilo "dva svedoka" uspostavlja krivicu
.
-pokušaja suočavanja dece sa optuženom osobom (knjiga za starešine od 2010. strana 72.)
.
-pravila koje omogućava osobi koja je ranije zlostavljala dete da ponovo bude postavljena na poziciju starešine (pismo starešinama od 1.Oktobra 2012.) i ovo pravilo na drastičan način ignoriše činjenicu da se pedofilija može kontrolisati, ali se ne može izlečiti.
.
Još jedan pokazatelj koliko je stav Kule stražare neadekvatan je primer iz  "telememo" vodiča za razgovor sa starešinama kada pozovu Podružnicu da prijave slučaj zlostavljanja dece. Pitanje broj 9 glasi: "Koliko starešina iz skupštine smatra da je žrtva svojim ponašanjem doprinela seksualnom zlostavljanju i da li je, možda, žrtva dobrovoljno učestvovala?" ( !!!!????- dobrodošli u mračni srednji vek - dodatak prevodioca)
.
Kaljanje Jehovinog imena
.
Strah od kaljanja Jehovinog imena navodi Jehovine svedoke da izbegavaju da upotrebljavaju sudove i legalni sistem:
.
"Lojalnost Jehovi bogu će nas navesti da ne činimo ništa što bi okaljalo njegovo ime i kraljevstvo. Na primer: Dva hrišćanina su imali toliko nesuglasica da je cela situacija , nepotrebno, završila na svetskom sudu. Svakako bi lojalnost Jehovi trebala da nas potakne da radije pretrpimo i materijalni gubitak nago da kaljamo Jehovino ime i Organizaciju." (Stražarska Kula od 15 Marta 1996. strana 15)
.
Ovo je obmanjujući savet zato što nije u pitanju Jehovino ime već reputacija Organizacije Kule stražare. Kada je reč o zlostavljanju dece u skupštinama Jehovinih svedoka, kritika nije upućena Jehovi već pre svega zločincu a zatim neadekvatnim pravilima koja su zločin omogućila.
.
Još jedan primer kako Kula stražara tretira legalni sistem nalazimo u Viktoriji - Australija. Zakon o radu sa decom iz 2005. zahteva da sve osobe koje rade sa decom, uključujući religiozne sluge i sveštenike, moraju da se registruju i da se proveri njihov dosije da li su podobni za ove pozicije. Jehovini svedoci su bili jedina grupa koja je odbila da ispuni ovaj zahtev sve do jula 2008. kada je ovaj zahtev postao obaveza za sve. Čak i tada Jehovini svedoci nisu želeli da sarađuju dak na kraju, 2011. godine, Steven Unthank, nije podneo sudsku tužbu protiv Jehovinih svedoka i tek tada je Vodeće telo, u pismu starešinama, preporučilo da se ova obaveza ispuni.
.
Opasnosti za skupštinu
.
Kao što je već spomenuto, Kula stražara, dok je god to moguće, izbegava da prijavi slučajeve zlostavljanja dece nadležnim organima. U telefonskoj poruci iz 1993, starešine su bile savetovane da nikada ne prijave ovakve slučajeve policiji, gde to zakonom nije obavezno. Gde je to zakonom obavezno, starešine su bile savetovane da prijave slučaj anonimno, iz javne telefonske govornice. Doslovna poruka kaže: "Ako neko ko je upoznat sa slučajem ne želi da napravi prijavu, neka to učine dvoje starešina, anonimnim telefonskim pozivom, sa neutralne lokacije, na primer iz javne govornice."
.
Anonimni poziv je, nažalost, totalno beskoristan, jer policija nije u mogućnosti da pokrene postupak samo na osnovu anonimnog poziva. Ovo je tužan pokazatelj da Kula stražara ne sledi nikakva etička i moralna pravila, već samo pokušava da nađe rupu u zakonu.
.
Sve do skoro, skupštine nisu bile uopšte zaštićene. Kada bi se poznati pedofil preselio u drugu skupštinu, prema pismu starešinama od 14. Marta 1997., jedino su starešine trebale biti obaveštene, ali niko drugi u novoj skupštini, uključujući roditelje i staratelje.
.
Samo udruženje Kule stražare je priznalo da se do dana današnjeg, slučajevi zlostavljanja dece ne prijavljuju nadležnim organima, gde to nije zakonom obavezno. Ta izjava je data u istražnom procesu religioznih grupa, u Australiji 11. aprila 2013. godine. Link: http://www.parliament.vic.gov.au/images/stories/committees/fcdc/inquiries/57th/Child_Abuse_Inquiry/Transcripts/Watchtower_Bible_and_Tract_Society_Jehovahs_Witnesses_11-April-13.pdf
.
Opasnosti za građanstvo
.
Ovaj stav Jehovinih svedoka je zabrinjavajući za stanovništvo u celini. Od svih Jehovinih svedoka se očekuje da idu u službu propovedanja od vrata do vrata.
.
"Propovedanje je zahtev...za naše lično spasenje." (Naša služba, USA izdanje, jun 2012 strana 1.)
.
Ovaj zahtev se odnosi i na pedofile, uprkos riziku kojem su izloženi ljudi i deca onih kojima Svedoci dolaze na vrata. Sa tim u vezi, pismo starešinama od 1. Oktobra 2012. strana 4. savetuje da poznati pedofili ne smeju da idu u službu sami, već uz odraslog partnera. Dok ovo pravilo, donekle, nudi trenutnu zaštitu, sa druge strane, pedofili su u situaciji da identifikuju i zapamte domaćinstva sa decom. Građani nemaju mogućnost da znaju da li su osobe na njihovim vratima opasnost ili ne, bilo u tom trenutku ili ako se pedofil kasnije vrati u ponovnu posetu sam.
.
Polisa iz 2012. godine
.
U junu 2012. godine, u sudskom procesu koji je postao prekretnica, Konti protiv Kule stražare, Organizacija Jehovinih svedoka je osuđena da plati 21 milion dolara odštete (kasnije smanjeno pod žalbom). Kao očigledna posledica ovog slučaja, objavljene su promene u pravilima Kule stražare i o tome govori pismo starešinama od 1. Oktobra 2012. I ako su primećena neka poboljšanja, veoma malo je zaista promenjeno. Iznenađenje je da je legalni biro Kule stražare preuzeo veću odgovornost insistirajući da se sve optužbe zlostavljanja dece prijave njima, a da će oni dalje savetovati starešine kako da postupaju. Naročito važni delovi ovog pisma govore o:
.
1) Obaveštavanje nadležnih organa
2) Insistiranje na pravilu "dva svedoka"
3) Ko odlučuje da li optuženi spada u kategoriju "predator"
4) Mogućnosti dobijanja prednosti i privilegija u budućnosti (sluga, starešina itd.)
.
1) Obaveštavanje nadležnih organa
.
Prijavljivanje slučajeva se i dalje ne podstiče. Starešine moraju prvo da obaveste legalni biro Organizacije, i da slede vodstvo ovog biroa koji je upoznat sa lokalnim zakonima.
.
2) Pravilo "dva svedoka"
.
Na žalost, ovo pravilo ostaje ne promenjeno.
.
3) Predator (grabljivac)
.
Legalni biro je preuzeo odgovornost u odlučivanju da li osobu koja je počinila delo zlostavljanja deteta treba okarakterisati kao "predatora". Samo po njihovoj odluci osoba dobija ovaj epitet i status i jedino tada roditelji i porodice u skupštini mogu biti obavešteni. Dok je pohvalno da roditelji konačno, makar u nekim slučajevima mogu biti informisani, legalni biro nije u najboljoj poziciji da donese ovu odluku. Oni su, često, veoma udaljeni, ponekad i u drugoj zemlji, a i ne poznaju osobu o kojoj je reč. Lokalna policija i vlasti su u daleko boljoj poziciji da donesu ovu odluku.
.
Ako počinioc zlodela nije okarakterisan kao "predator", onda niko osim starešina ne biva obavešten. Obaveštenje u skupštini je jednostavno da je brat ukoren ili isključen bez daljih objašnjenja.
.
4) Prednosti u skupštini
.
Osoba koja je u prošlosti seksualno zlostavljala dete i dalje može da bude postavljena kao pionir, sluga ili starešina.
.
Zaključak
.
Dakle ove, 2013. godine, moramo da kažemo da su pravila Udruženja Kule stražare, po pitanju zlostavljanja dece, još uvek stravično neadekvatna. Stoga AAWA , za bolju zaštitu dece Jehovinih svedoka od pedofila, daje preporuke:
.
-Pravilo "dva svedoka" se ne može dalje primenjivati u slučajevima zlostavljanja dece. Ne postoje razlozi da se Matej 18:15,16 primenjuje na decu. Kula stražara nije razumna u primenjivanju ovog stiha iz Biblije i neoprostivo je što tvrdoglavo insistiraju na primeni ovog principa na deci.
.
-Sve tužbe bi trebale biti prijavljene nadležnim organima, bez obzira da li je to legalni zahtev u određenoj zemlji. Organizacija bi trebala da predvodi u zaštiti dece, a ne da zaostaje iza svetskih standarda i normi po ovim pitanjima, i da štiti svoju reputaciju. Skupštinske starešine nisu obučene za ovakve probleme stoga bi trebali da prihvate pomoć obučenog i specijalizovanog osoblja.
.
-Ako optuženi poriče krivicu, ali je pod istragom nadležnih organa, ni u kom slučaju ne bi trebao da ima kontakt sa decom bez nadzora, ili da ide u službu propovedanja, dok se slučaj ne reši.
.
-Ako je osoba osuđena od strane nadležnih organa, ona nikada više ne može da služi kao pionir, sluga pomoćnik, starešina, niti da ide u službu propovedanja. Potpuno je ne prihvatljivo za ovakve osobe da služe na pozicijama ugleda i poverenja, a sva pravila Organizacije bi trebala da naginju u korist predostrožnosti i zaštite dece.
.
-Starešine bi trebale da obaveste sve roditelje i staratelje u skupštini o ovim osobama, osim ako je to zakonom zabranjeno.
.
R. I. P.
.
REPORT (prijavi)
.
Seksualno zlostavljanje dece je zločin i sve optužbe ove prirode moraju biti prijavljene policiji.
.
INFORM (informiši)
.
Starešine bi morale da diskretno informišu sve roditelje o pedofilima u njihovoj blizini.
.
PREVENT (spreči)
.
Pedofili ne bi smeli da idu u službu propovedanja i da služe na pozicijama ugleda i poverenja, što bi im omogućilo da imaju nekontrolisan pristup deci.

Za dodatne linkove i materijal vidi originalni članak: http://aawa.co/blog/child-abuse-and-the-watchtower/

Categories: Kula Strazara

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1 Comment

Reply dino m
11:39 AM on August 23, 2013 
Da je samo ovoliko opisanih slucajeva to bi trebalo da bude uzbuna za svjedoke pa zar se to moze desiti u skupstini bozijeg naroda.To nije pa desilo se jednom to postaje pandemija. Nije to slucaj kod nas a ko garantuje da nece sutra biti ako je to bog dozvolio da se desava u njegovoj skupstini ili mozda nije njegova ona u americi a ovdje jeste. Starjesina silovo dijete . Pa on je imenovan svetim duhom nemoguce. Kojim svetim duhom je imenovan da takve stvari cini. Da ga je Bog imenovo nebi dozvolio da u skupstini siluje djete. Drustvo Kula Strazara je imenovalo Jehovu da im bude Bog a nije Jehova izabrao njih da im bude bog. Oni bi samo to volili da je slucaj a sada kada su zaglibili u svom zlu mozda i nebi . Zasto se Raselovom konceptu vjere kada ga je iznio ocu i braci niko ne usprotivi ,jer su prepoznali u tome i biznis stranu, svi njima salju prikupljene priloge.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.